CONDICIONS DE COMPRA

Com a client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions de Compra en contractar amb Cafès Batalla 2000, SL. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Cafès Batalla es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la botiga.

ENVIAMENTS

L'enviament de les comandes es realitzarà immediatament després de la formalització del pagament. En cas de pagament contra reemborsament la comanda no es lliurarà fins a ser abonat. Cafès Batalla només envia a Península i Balears (Illes Canàries i altres destinacions, consultar). El cost dels enviaments es calcula en funció de variables com són el pes, volum, tram de recorregut, etc., I seguint unes tarifes de referència negociades amb l'operador logístic de transport pertinent.

ADRECES DE LLIURAMENT

Es contempla la possibilitat que la direcció de lliurament de la compra i l'adreça de facturació no siguin la mateixa. Atenent a aquesta necessitat, en el procés de compra es permet afegir, en les caselles pertinents, més d'una direcció. Si l'usuari està registrat, pot guardar tantes adreces com sigui necessari i disposar d'elles en un ràpid clic en el moment d'efectuar la compra. Si, per contra, el comprador no està registrat podrà disposar a l'hora de la compra d'una direcció, a propòsit d'enviament de la mercaderia i facturació.

TERMINI DE LLIURAMENT

El nostre termini de lliurament assegurat és de 72 hores laborables per a tot el territori nacional (Excepte en el lliurament de cafeteres que està condicionada a l'estoc disponible a data de la comanda). En el cas que hi hagi qualsevol demora atípica o inesperada, el nostre departament d'Atenció al Client es posarà en contacte amb el comprador per notificar-li la incidència esdevinguda, amb la finalitat que el client decideixi si té interès a seguir amb el tràmit de la comanda o no. En cas de pèrdua o demora sense previ avís, vostè té dret a presentar una reclamació en un termini de 3 dies un cop superat el termini de lliurament assegurat de 72 hores.

DEVOLUCIONS

www.cafesbatalla.com acceptarà devolucions de productes dins dels primers 7 dies laborables, a comptar de la data de recepció de la mercaderia pel client, i sempre que es compleixin les condicions que exigeix la Llei 47/2002, que regula l'ordenació de comerç. Només s'acceptaran devolucions prèviament autoritzades per www.cafesbatalla.com i per escrit. Per sol · licitar aquesta autorització, el client contactarà prèviament amb www.cafesbatalla.com i un cop autoritzada, se li indicarà la direcció d'enviament de la mercaderia i les condicions perquè la devolució sigui acceptada. La mercaderia s'ha de retornar en el seu embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. La mercaderia s'ha de rebre al nostre magatzem dins dels 7 dies laborables següents a l'acceptació de la devolució. Si no es rep dins d'aquest termini, la devolució serà rebutjada. Les devolucions s'atendran en la següent adreça: www.cafesbatalla.com Pol Ind Camí dels Frares, C / C (3 ª fase), P.69, N-1-25191 - Lleida. Telèfon:  902 21 21 40. Fax: 973 21 20 90. Correu electrònic: tienda@cafesbatalla.com.Una vegada rebuda la mercaderia i comprovat que està en perfectes condicions, es procedirà a la devolució de l'import. www.cafesbatalla.com es reserva el dret d'abonar una quantitat inferior en cas que el material no arribi en perfectes condicions. Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec del client. L'import del transport del primer lliurament ja realitzada serà descomptat de l'import total de la devolució.

Productes danyats pel transport: Per poder tramitar una reclamació per danys durant el transport, ha de notificar a l'agència de transports corresponent, en un termini màxim de 24 hores. O bé, si l'embalatge extern es troba deteriorat en el moment del lliurament, indicar si hagués producte deteriorat en l'albarà que es signa en rebre la comanda. Un cop realitzada la reclamació, www.cafesbatalla.com es fa càrrec de la recollida del producte defectuós i una vegada rebut, es procedeix a l'enviament d'un producte en perfecte estat sense cap cost per al client.

FORMES DE PAGAMENT

a) Targeta de crèdit: En cas que desitgi realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit, VISA i MASTERCARD li possibiliten la realització de compres segures a Internet i autentifiquen al comprador com legítim titular de la targeta que utilitzeu.

b) Contra Reemborsament: Si prefereix fer el pagament contra reemborsament, vostè haurà d'abonar la quantitat de la compra a l'agència de transports corresponent quan li lliurin el paquet. Si escolliu aquesta modalitat de pagament se li afegirà automàticament a la seva factura 1,50 € per el servei.

GARANTIA

• La garantia de les cafeteres és vàlida per un període d'1 any des de la data de la factura.

• La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura i només cobreix les despeses de reparació o substitució del producte.

• Queden exclosos totes les despeses derivades del transport.

• El termini de garantia comença a partir de la data d'emissió de factura de Cafès Batalla, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d'un component en una reparació o canvi.

 ANUL · LACIÓ DE LA GARANTIA

• La incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client d'una màquina o component.

• Incorrecta reparació, modificació o ampliació de la màquina per part de qualsevol persona no autoritzada per Cafès Batalla.

• No s'acceptarà cap material danyat, amb embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per l'aigua o fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.