Categories

Newsletter

Capsulas Dolce Gusto ®*. infusions capsules clasiques capsules compatibles

Avís legal

1. Titularitat.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (en endavant, LSSI), s'informa que aquesta pàgina web és titularitat de CAFÈS BATALLA 2000, SL (En endavant, Cafès Batalla), amb N.I.F. núm. B-31543259, i amb domicili social al polígon dels Frares, Carrer C (3 ª fase), parcel·la 69, Nau 1, CP 25191 de Lleida, que està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 627, Foli 118, Full L-11-799.

Els usuaris d'aquesta pàgina web podran contactar amb Cafès Batalla a través de l'adreça de correu electrònic info@cafesbatalla.com o del telèfon  902 21 21 40, o a través de l'aplicació 'Contacte' que es troba en la mateixa.

2. Objecte.

Aquesta pàgina web ha estat creada amb l'objectiu d'oferir als usuaris una informació detallada sobre Cafès Batalla i els seus productes, així com per proporcionar diferents mitjans a través dels quals poder adquirir aquests productes, contactar i comunicar-se amb nosaltres.

3. Condicions d'ús i utilització del servei.

3.1. Condicions d'accés.

L'accés a la pàgina web a través de l'adreça URL www.cafesbatalla.com té caràcter gratuït per als Usuaris i la seva visualització no requereix cap subscripció prèvia ni registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes sí requereix el registre de l'usuari a la web.

En aquest sentit, serà responsabilitat de l'usuari registrat l'ús adequat de la web i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, i no podrà utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o contraris a la llei, la moral i els bons costums.

L'usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com Usuari de la web, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, per Internet o per telèfon al número  902 21 21 40 o per correu electrònic a l'adreça info@cafesbatalla.com.

3.2. Obligació de fer un ús correcte del servei.

Les condicions d'accés i ús d'aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari de la prestació i queda prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Cafès Batalla i contrària al present Avís Legal o a les Condicions Generals que regulen la prestació dels productes i serveis oferts per Cafès Batalla.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin drets titularitat de Cafès Batalla o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització del mateix per part d'altres usuaris.

3.3. Sol · licitud de continguts.

L'usuari haurà d’abstenir-se de sol·licitar continguts oferts a través d'aquesta pàgina web utilitzant mitjans o procediments diferents I) dels que s'hagin posat a la seva disposició, II) dels que s'hagin indicat a la pàgina web, o, III) dels que s'utilitzin habitualment a Internet i sempre que aquests no comportin un risc d'inutilització del Servei i els seus continguts.

3.4. Prohibicions.

Queda prohibit l'ús d'aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i amb caràcter enunciatiu o exemplificatiu:

• Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual e industrial, etcètera).

• Realitzar, utilitzant els continguts d'aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

• Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquesta pàgina web.

4. Propietat Intel·lectual i propietat industrial.

Tots els textos, gràfics, dissenys, imatges, icones de botons, marques, continguts, estructura, bases de dades, logotips, codis font, arxius d'àudio, programari, noms de domini associats als serveis i altres elements de la pàgina web són propietat de Cafès Batalla i de societats del grup al qual Cafès Batalla 2000, SL pertany i estan protegits per les normes nacionals e internacionals de propietat industrial e intel·lectual vigents. La compilació (entenent com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de Cafès Batalla, tot el programari utilitzat en aquesta web és de Cafès Batalla o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals e internacionals de propietat industrial e intel·lectual.

Queda totalment prohibit qualsevol tipus d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o qualsevol altra forma d'ús o explotació de tot o part del contingut de la pàgina web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, sense consentiment exprés de Cafès Batalla 2000, SL

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Cafès Batalla 2000 S. L. (Inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Cafès Batalla 2000 S. L. constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. La infracció d'aquests drets donarà lloc a l'exercici de les corresponents accions judicials, civils i / o penals que li puguin correspondre a Cafès Batalla en defensa dels seus interessos.

5. Política de Privacitat.

Cafès Batalla 2000 S. L. garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris de la pàgina web de Cafès Batalla. Les dades personals proporcionades per realitzar qualsevol tipus de sol·licitud, comanda, enviament d'informació, suggeriment o similars, seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Cafès Batalla 2000 S. L., creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Cafès Batalla 2000 S. L. enviant un correu electrònic a: info@cafesbatalla.com

6. Exempció de responsabilitat.

El contingut d'aquesta pàgina web s'ofereix amb una finalitat informativa i comercial, en cap cas té caràcter contractual per part de Cafès Batalla 2000, S.L. Cafès Batalla s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.

Tant l'accés al web de Cafès Batalla 2000 S. L. com l'ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o l'usa, i Cafès Batalla 2000 S. L. no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'accés o ús de la informació. Cafès Batalla 2000 S. L. no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través del web de Cafès Batalla 2000 S. L..

Cafès Batalla no es fa responsable de les possibles errades, errors, danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la sobrecàrrega de les línies telefòniques o d'Internet, de deficiències en els sistemes informàtics de l'usuari o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l'ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, del mal funcionament del navegador de l'usuari, o per l'ús d'aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

Cafès Batalla s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les "cookies" que tercers aliens poguessin instal·lar al disc dur de l'ordinador de l'usuari.

Cafès Batalla 2000 S. L. es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts de la web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Cafès Batalla 2000 S. L. es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense previ avís.

Cafès Batalla, en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, no garanteix la disponibilitat o continuïtat del funcionament d'aquesta pàgina web, ni la integritat del seu contingut per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapen al seu control, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, per els mateixos.

7. Servei.

Cafès Batalla es reserva el dret d'interrompre o limitar l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, així com el dret de modificar, actualitzar, corregir unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, disposició o contingut de la mateixa, de l'Avís Legal, de les Condicions Generals de la Contractació i, en tot cas, amb respecte a la normativa vigent que sigui d'aplicació.

8. Nul·litat o ineficàcia de les clàusules.

Si qualsevol clàusula d'aquest Avís Legal fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de clàusules i tenint tal disposició o la part d'aquesta que resulti afectada per no posada.

9. Llei i jurisdicció aplicables.

Per totes les qüestions litigioses que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i / o compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar del seu ús, serà d'aplicació la legislació espanyola.

Els intervinents acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida en cas de conflicte, renunciant, de manera expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat a data de setembre de 2012.